وجودهیچکس غمهاراازبین نمیبرد
اماکمک میکندبا
وجودغمها،محکم بایستیم
مثل چترکه باران رامتوقف نمیکند
اماکمک میکندآسوده زیرباران
بایستیم
انسانهابه مهربانی
یکدیگرتکیه می کنند
2022/04/26 - 23:03