دلگرمی های تو
بال های منند!
چیزی بگو
گاهی چنانم بی تو
که عبور سایه ای از کنارم
نگرانم می‌کند...
2022/04/26 - 23:05