از من عبور می کنی..
و دم نمی زنی..


تنها دلم خوش است ..
که شاید ندیده ای.
2022/04/26 - 23:12