وقتی که دل از دنیا، آمیخته ی درد است
وقتی که صداقت‌ها، آلوده به صد رنگ است
خود را به خدا میسپارم، چون اوست که بی رنگ است
چون وادی عشق او دور از همه نیرنگ است
2022/04/26 - 23:20