اشک من با دیدە ام, هر دم گلاویز است هنوز/
این دلم در هجر تو, هر لحظه لبریز است هنوز//

در میان عرش و ارض,چون برزخی ها ماندەام/
دلبری کن در دلت, گر عشقی ناچیز است هنوز//
2022/04/26 - 23:27