یک دکتر و یک مهندس دختری را دوست داشتند.
دکتر به آن دختر هر روز شاخه ای گل رز تقدیم میکرد
و مهندس هر روز یک سیب برایش می برد
دختر که گیج شده بود
از مهندس پرسید:
معنی گرفتن گل رزعشق و علاقه است
ولی چرا شما برایم سیب میاورید؟!
مهندس پاسخ داد:
چون مصرف روزانه یک سیب
شما را از دکتر بی نیاز میکند
2022/04/26 - 23:30