به تو ای پری چه کردم، که چنین جفانمودی
مگراین خودت نبودی، که دل ازکفم ربودی
به سر نمازصبحم، تو بُدی همه دعایم
چه کنم که هرچه گفتم، به خدا نداشت سودی
من اگر ز عشق گفتم، وگر از غمی سرودم
به میان هردو حسم، صنما فقط توبودی
چه شبی به من گذشت و خبرت نبود از من
همه خاطرات خوش را، به جفا ز دل زدودی
به سرم نبود یکدم که روم به سوی غیری
تو ولی بدون من خوش، به کنارغیر بودی
دگر ازهمه گریزان، منم وغزل، به یادت
که غزل غزل زعشقت،توبه گوش من سرودی...

2022/04/26 - 23:34