می شود در همین لحظه از راه برسی و
جوری مرا در آغوش بگیری
که حتی عقربه ها هم جرات نکنند
از این لحظه عبور کنند ؟ ^_^
و من به اندازه ی تمام روزهای کم بودنت تو را ببویم
و در این زمان متوقف ... !!!
و سالها در آغوشت زندگی کنم بی ترس فرداها . . . !
2022/04/29 - 03:47