ماهداره تمام میشه

میخواد درها رو ببنده

حواستون باشه لای نمونید

2022/04/29 - 15:47
پیوست عکس:
d3030128-f2d8-4b94-b34b-4e8f1e133f3d.jpg
d3030128-f2d8-4b94-b34b-4e8f1e133f3d.jpg · 720x1280px, 98KB
دیدگاه
amirtah

تو بفکر خودت باش لای در نمونی خخخ

1401/02/9 - 15:48 ·
Toot

من پارسال ماندم
تا الانم حکم آزادیم نیومده {-a79-}

1401/02/9 - 15:50 ·
amirtah

حکم آزادی تو دست منه{-7-}

1401/02/9 - 15:51 ·
Toot

حالام ک بیاد دی ره {-a68-}

1401/02/9 - 15:53 ·
amirtah

ماهی رو هروقت از آب بگیری تازست ،توعم برا من حکم ماهی رو داری{-7-}

1401/02/9 - 15:54 ·
Toot

اینو مال عهد بوقه

ماهی رو هر وقت از آب بگیری مرده {-60-}

1401/02/9 - 15:55 ·