مرا می‌پرسیدند : « تو که اهلِ سیگار نبودی چرا سیگار میکشی ؟ »
در جوابشان گفتم : « مگر او اهلِ رفتن بود که رفت ...؟! »
بگذار خوب شیرفهم شوند که آدم‌ها کارهایی می‌کنند که اهلش نیستند ...!

2022/05/01 - 21:50 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-01_21-50-25.jpg
photo_2022-05-01_21-50-25.jpg · 1024x1280px, 208KB