گاهی کسانی‌که هزاران‌فرسنگ از شما فاصله دارند می‌توانند احساس بهتری نسبت به کسانی‌که دقیقاً درکنارتان هستند، در شما ایجاد کنند....!


2022/05/04 - 11:42 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-04_11-41-32.jpg
photo_2022-05-04_11-41-32.jpg · 737x882px, 153KB