هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری

بار دوم ز بار نخستین نکوتری!

شعر از: سعدی

2022/05/04 - 16:20